vấn đề ở chỗ bạn có tài hay không thôi. Cái chuyện mía ngọt đánh cả cụm th́ thằng đàn ông nào mà chẳng muốn